Profil
Právne služby
Odmena
Kontakt


Oznamy

8.10.2012

Spustenie stránky

Spustili sme stránku advokátskej kancelárie JUDr. Mareka Morochoviča
Čítať viac

Zobraziť všetky oznamy

Právne služby

Advokátska kancelária JUDr. Marka Morochoviča, bola založená a pôsobí na území Slovenskej republiky od roku 2004. Svojim klientom poskytuje komplexné právne služby a poradenstvo vo všetkých hlavných odvetviach práva a to:

obchodné a živnostenské právo, čo zahŕňa najmä zakladanie všetkých druhov obchodných spoločností, družstiev, pozemkových spoločenstiev a ich organizačných zložiek, vypracovanie agendy zmien v obchodných spoločnostiach, družstvách vrátane ich zlúčenia, splynutia, rozdelenia, prevody podielov a akcií v obchodných spoločnostiach, likvidácie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek, vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie, zastupovanie klientov v súdnych konaniach, správnych konaniach pred orgánmi štátnej správy a samosprávy alebo pred inými tretími osobami, vypracovanie právnych analýz a stanovísk, vymáhanie pohľadávok

konkurzné a exekučné právo, čo zahŕňa najmä podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie, prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie, zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní, poskytovanie právneho poradenstva dlžníkom / úpadcom  v priebehu konkurzného / reštrukturalizačného konania, právne poradenstvo pred dlžníkov či úpadcom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní alebo fyzickým osobám pri ich oddlžení, podávanie návrhov na začatie exekúcií, zastupovanie oprávnených i povinných v exekučnom konaní

občianske a rodinné právo, čo zahŕňa najmä vypracovanie a posudzovanie rôznej občiansko-právnej a spotrebiteľskej zmluvnej dokumentácie, zastupovanie v súdnom a dedičskom konaní, ochrana osobnostných práv klienta, vypracovanie právnych analýz a stanovísk, vymáhanie pohľadávok, právne poradenstvo pri rozvode a zastupovanie v rozvodovom konaní a pri domáhaní sa práv súvisiacich s vyživovacou povinnosťou a styku rodičov s deťmi, vypracovanie a posudzovanie dokumentácie v súvislosti s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

pracovné právo, čo zahŕňa najmä vypracovanie pracovných zmlúv, pracovných poriadkov a ostatných pracovno-právnych dokumentov, vypracovanie právnych analýz a stanovísk, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie zamestnávateľov i zamestnancov v súdnych sporoch,

právo duševného vlastníctva, čo zahŕňa najmä právny servis v oblasti autorských a priemyselných práv, vypracovanie a posudzovanie licenčných zmlúv, zmlúv o dielo, zastupovanie klientov pri uplatňovaní práv vyplývajúcich z práv duševného vlastníctva, pri registrácii ochranných známok  

pozemkové právo, čo zahŕňa najmä právne poradenstvo pri stavebných projektoch, príprava zmlúv týkajúcich sa prevodov nehnuteľností, zastupovanie v konaní pred správou katastra, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov

pozemkové právo, čo zahŕňa najmä, spisovanie podaní a dokumentov, zastupovanie pred orgánmi verejnej správy a pri jednaní s protistranou, správne súdnictvo (zastupovanie fyzických a právnických osôb, ako aj správnych orgánov pri preskúmavaní správnych rozhodnutí súdom), právne služby pre obce mestá a vyššie územné celky.

Právne služby poskytujeme aj v špecifických oblastiach práva ako hospodárska súťaž, verejné obstarávanie, uskutočňovanie právnych auditov spoločností v rozsahu podľa požiadavky klienta.