Profil
Právne služby
Odmena
Kontakt


Oznamy

8.10.2012

Spustenie stránky

Spustili sme stránku advokátskej kancelárie JUDr. Mareka Morochoviča
Čítať viac

Zobraziť všetky oznamy

Odmena

Odmeny za právne služby sú účtované podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Odmenu za naše právne služby si dojednávame s každým klientom individuálne, pričom výška odmeny zohľadňuje jednak mieru a zložitosť právnych služieb poskytnutých klientovi, časovú náročnosť, ako aj mieru zodpovednosti advokáta. Okrem odmeny má advokát nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov, ako sú náklady na znalecké posudky, správne a súdne poplatky, náhrada za stratu času a cestovné náhrady pri ceste advokáta mimo sídla kancelárie. Jednorazové a drobné konzultácie sú platené po ich poskytnutí v hotovosti podľa dohody s klientom na začiatku jednania.

V prípade poskytnutia rozsiahlejších právnych služieb uzatvárame s klientom písomnú zmluvu o poskytovaní právnych služieb, ktorej súčasťou je dohodnutá odmena, výška zálohy a jej splatnosť.
Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Ak je advokát platcom dane z pridanej hodnoty, odmena a výdavky sa zvyšujú o túto daň.

Popri nároku na odmenu má advokát nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom; ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena. Druhy zmluvnej odmeny sú:

a) hodinová odmena (podľa počtu hodín vynaložených na vybavenie veci)
b) paušálna odmena (paušálnou sumou za úplné vybavenie veci alebo poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období)
c) podielová odmena (podielom na hodnote veci)
d) tarifná odmena dohodnutá inak ako základná sadzba tarifnej odmeny (podľa počtu úkonov za každý úkon právnej služby).

Tarifná odmena patrí advokátovi, ak sa nedohodne s klientom na inej zmluvnej odmene. Jej výška a výpočet sú upravené vo vyhláške č. 655/2004 Z.z. Vypočítava sa z tzv. tarifnej hodnoty (hodnoty sporu) a počtu úkonov právnej služby. Za tarifnú hodnotu sa považuje výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky a hodnota záväzku. Vypočítaná sadzba tarifnej odmeny predstavuje odmenu za jeden úkon právnej služby, teda treba ju vynásobiť počtom vykonaných úkonov.

Okrem tarifnej odmeny patrí advokátovi aj náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Náhrada výdavkov zahŕňa skutočne vynaložené výdavky a tzv. paušálnu náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné. Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, okrem cestovného účtovaného podľa zákona o cestovných náhradách advokátovi patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť aj náhrada za stratu času.

Podrobnosti o sadzbách tarifnej odmeny a náhrad sú určené vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a tiež je ich možné zistiť na web stránkach Slovenskej advokátskej komory.