Profil
Právne služby
Odmena
Kontakt


Oznamy

8.10.2012

Spustenie stránky

Spustili sme stránku advokátskej kancelárie JUDr. Mareka Morochoviča
Čítať viac

Zobraziť všetky oznamy

Profil

Vitajte na internetových stránkach advokátskej kancelárie JUDr. Marka Morochoviča
 
Je nám potešením prezentovať Vám našu advokátsku kanceláriu. Naša advokátska kancelária poskytuje právny servis na celom území Slovenskej republiky a to podnikateľským i nepodnikateľským subjektom a osobám. Právne poradenstvo poskytujeme vo všetkých oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky so zameraním na obchodné, konkurzné a všeobecné civilné právo, právo duševného vlastníctva, trestné právo, zastupovanie klientov na súdoch a pred orgánmi verejnej správy.

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby samostatne alebo prostredníctvom siete spolupracujúcich advokátskych kancelárií v Slovenskej republike a zahraničí, daňových poradcov, účtovníkov, auditorov a znalcov v Slovenskej republike, tak aby boli v čo najlepšie chránené záujmy klienta. Právne služby sú poskytované v slovenskom alebo anglickom jazyku.
 
JUDr. Marek Morochovič je advokát je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 3704 od roku 2004, v roku 2003 bol zapísaný v Komore komerčných právnikov. Právnické vzdelanie a akademický titul mu bol udelený na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2000. JUDr. Marek Morochovič je tiež zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov vedených Ministerstvom spravodlivosti SR a pôsobí aj ako rozhodca Slovenského arbitrážneho súdu.
 
Pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie a správcovskej činnosti je poistený v poisťovni Wüstenrot poisťovňa, a.s., Bratislava.